آدیومتری

آزمون Audiometery, پایه ای ترین روش ارزیابی شنوایی می باشد. در حین ارزیابی ادیومتری بیمار در داخل یک اتاقک کاملا ایزوله و اکوستیک قرار میگیرد به طوری که هیچ صدای محیطی را دریافت نمی کند و این امر کمک می کند تا به درستی آستانه شنوایی فرد تعیین گردد.
این آزمون بیشتر در بزرگسالان کاربرد دارد, چرا که برای ارزیابی این آزمون نیاز به همکاری و هوشیاری بیمار در حین آزمون می باشد.

3652