اغلب سمعک های امروزی چند کاناله اند.سمعک های چند کاناله به سیگنال ورودی این اجازه را می دهد تا در باند های فرکانسی جداگانه وارد و پردازش شده و دوباره ترکیب شوند. هنگامی که صحبت از تراکم چندکاناله است، یعنی ویژگی های تراکمی در باندهای مختلف فرکانسی متفاوت است. در اینجا فرکانس های تفکیک کننده وجود دارند، یعنی همان فرکانس های جدا کننده ی کانال ها از یکدیگر.

البته اغلب بین کانال های مختلف و در منطقه ی فرکانس همگذر، همپوشانی وجود دارد. در هر یک از کانال ها نقطه ی زانویی، نسبت تراکم و ثابت های زمانی تراکم می توانند جداگانه تنظیم شوند. مزیت این نوع مدار تراکمی این است که تطابق سیگنال ورودی با محدوده ی پویایی فرد بهتر صورت می گیرد. چرا که ممکن است در مناطق فرکانسی مختلف محدوده ی پویایی فرد متفاوت باشد. گاهی اوقات ممکن است عبارت کانال و باند به جای یکدیگر استفاده شوند. اما تعریف بهتر در این دو مورد اینست که کانال را منطقه ای فرکانسی بدانیم که توسط یک متراکم کننده کنترل می شود. یعنی در هر کانال می توان جنبه های تراکمی مختلف داشت. از طرفی باند فرکانسی محدوده ای فرکانس هاست که در آن تنها می توان بهره را تغییر داد.

1810