تجویز سمعک

یک تجویز مناسب شامل ارزیابی های دقیق و تخصصی سیستم شنوایی است. حتی یک اشتباه کوچک در تخمین آستانه های شنوایی ، قدرت درک گفتار و یا سیستم گوش میانی سبب بروز خطای تجویزی می شود. گاهی این اشتباهات سبب آسیب های جبران ناپذیری مثل ضربه ی صوتی به سیستم شنوایی کودکان می شود.

بیشتر عدم رضایت بیمار از سمعک، به علت عدم دقت کافی در ارزیابی های مقدماتی است. از این رو، تمامی مراحل مورد نیاز برای تجویز سمعک در این مرکز توسط کادر درمانی مجرب و استفاده از پیشرفته ترین دستگاه ها و محیط آزمایش مطلوب انجام می گیرد.

گام بعدی در تجویز سمعک، مشاوره ی مناسب و تعیین بهترین نوع سمعک با توجه به بودجه ی بیمار است. سپس در صورت نیاز قالب گیری انجام شده و سمعک برای ساخت به لابراتوار فرستاده می شود.

3457